Brev till Åsa Regnér

I början på november skickade jag ett mejl till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Eftersom jag som som många andra tröttnat på regeringens hantering av assistansen. Det senaste året är det runt 1500 personer som blivit av med sin assistans, trots att de här människorna är i behov är i behov av den. Och även om regeringen nu bestämt att frysa två års omprövningarna, så är det fortfarande alldeles för många som får avslag, c:a 80% första gången de söker om assistans enligt LSS. Och det är fortfarande alldeles för många som trots "frysningen" blir av med assistansen på alltför vaga grunder Jag skrev följande till Åsa och skickade till regeringskansliet
Hej Åsa ! Du och dina kollegor måste agera nu för att även vi i behov av hjälp från någon annan återfår rätten att leva. LSS måste få tillbaka sin status som rättighetslag. Att vänta på utredningen tar alldeles för lång tid. Alldeles för många kommer dö eller bli inlåsta i sina hem. Du är välkommen att följa med mig en dag och se hur mitt liv än så länge fungerar tack vare mina assistenter. Hör gärna av dig! Med vänlig hälsning, Mikael Granberg, 0706644564
Självklart så fick jag ju aldrig något svar direkt av Åsa, men det hade jag inte heller några större förhoppningar kring. Men jag fick faktiskt ett svar från Kajsa Sundberg som är brevhandläggare på kommunikationsenheten på socialdepartementet. Så här svarar hon;
Hej Mikael. Tack för dina brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Jag blivit ombedd att svara dig och beklagar att svaret på grund av hög arbetsbelastning har dröjt. Inledningsvis måste jag meddela att statsrådet tyvärr inte har möjlighet att träffa dig som du föreslår. Men statsrådet är väl medveten om den oro som många med funktionsnedsättning, och deras nära, känner när de inte beviljas statlig assistansersättning som de hade hoppats på, får indragen assistans eller beviljas färre timmar än tidigare. Hon känner till Försäkringskassans tolkningar och vet att färre beviljas personlig assistans i dag jämfört med tidigare. Regeringen har inte tagit initiativ till någon försämring av rätten till assistans, däremot har det de senaste åren kommit ett par prejudicerande domar som påverkat rättspraxis, något myndigheter i en rättsstat måste följa. Och som du vet kan varken en minister eller en tjänsteman i Regeringskansliet kommentera eller agera i enskilda ärenden som handläggs av en självständig myndighet eller domstol. Däremot kan regeringen analysera konsekvenserna och vid behov föreslå ändringar av lagen. Statsrådet följer noggrant vad som händer inom LSS och personlig assistans och har bland annat gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur domarna från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat rätten till assistansersättning. Detta ska redovisas i december. Hon har också givit Försäkringskassan i uppdrag att undersöka hur kommunerna och Försäkringskassan ska kunna samarbeta bättre, så att ingen faller mellan stolarna. Regeringen har också löpande kontakt med intresseorganisationer, kommunala företrädare, SKL och andra berörda i den här frågan. Alla som behöver det har rätt till stöd, från stat, kommun eller landsting, även om det inte alltid är i form av statlig assistansersättning. Det är därför väldigt viktigt att alla kommuner och landsting genomför sina åtaganden på bästa sätt. Ingen i behov av hjälp ska lämnas utan. Statsrådet värnar intentionerna i LSS-lagstiftningen, vilket Socialdemokraternas kongress även tagit beslut om, och är öppen för att ändra den över 20 år gamla lagen så att den passar dagens samhälle. Åsa Regnér har därför tagit initiativ till LSS-utredningen (S 2016:3) som har i uppgift att göra en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen enligt Socialförsäkringsbalken. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Avslutningsvis vill jag poängtera att Åsa Regnér tar den här frågan på största allvar och att hon, liksom övriga ministrar i regeringen, värdesätter att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter från alla delar av landet! Det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik på området. Å ministerns vägnar vill jag därför än en gång tacka för att du tagit dig tid att skriva. Jag hoppas att du också känner till regeringens senaste åtgärder beträffande att bland annat frysa de så kallade tvåårsomprövningarna. Detta och annat kan du läsa mer om på regeringens webbplats: www.regeringen.se/artiklar/2016/12/stodinsatser-till-personer-med-funkti...
Min spontana reflektion är att svaret tyvärr inte tillförde något jag inte redan visste. Det är samma kommentarer, tyvärr ganska vaga och innehållslösa som vi hört tidigare. Sedan hade det varit skitroligt om Åsa faktiskt hade tagit sig tiden att följa med mig en dag. Kanske, men bara kanske hade Åsa förstått assistansen lite bättre och agerat därefter.