Personkrets

Det första kommunen eller försäkringskassan gör när användaren skickar in en ansökan om personlig assistans, eller någon av de andra nio insatserna som finns definierade i LSS är att bedöma att användaren tillhör en av de så kallade personkretsarna som är den första prövningen på vägen till insatser enligt LSS. Det som är gemensamt för alla personkretsarna är att funktionshindret är bestående. 

Personkrets 1

Den första personkretsen omfattar användare som har en intellektuell funktionsvarians från födseln. I första hand omfattar den användare med olika former av utveckklingsstöring, autism eller autismliknande tillstånd, som t.ex. Aspergers. 

Personkrets 2
Den andra personkretsen omfattar användare med ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder. Man brukar i det här fallet definiera vuxen ålder som 16 år, dvs efter kroppens utvecklingsår. Med ett begåvningsmässigt funktionshinder avses påverkan på hjärnan, hjärnskada som gör att användaren har stora svårigheter att fungera i samhället eller att ta hand om sig själv. Hjärnskadan skall ha drabbat användaren i vuxen ålder och bero på en skada från yttre våld mot huvudet eller en sjukdom som t.ex. tumörer, hjärnblödningar, inflammationer m.m.

Om hjärnskadan beror på andra faktorer som t.ex. olika psykiska sjukdomar som påverkar begåvningsförmågan så omfattas inte användaren av åersonkrets två. Inte heller om hjärnskadorna en följd av missbruk av droger eller andra beroendeframkallande medel som t.ex. värktabletter, alkohol, m.m. omfattas användaren av personkrets två.  

Personkrets 3
Den tredje personkretsen omfattar barn, ungdomar och vuxna som har stora fysiska eller psykiska funktionshinder som är varaktiga. Dvs funktionshinder som inte förväntas försvinna eller kommer gå att behandla bort. Funktionshindret skall också innebära att användaren har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

I personkrets tre är inte orsaken till funktionshindret avgörande. Användaren behöver inte ha en medicinsk diagnos för att tillhöra personkrets tre. Däremot måste användaren kunna visa att funktionshindret medför betydande svårigheter. Detta är ofta en svår och betungande uppgift för användaren och den som eventuellt företräder användaren att bevisa för kommunen eller försäkringskassan att funktionshindret medför betydande svårigheter.