Överklaga ett beslut

Allt som oftast är inte handläggaren och den beslutande myndigheten överens om hjälpbehovets omfattning med den som söker bistånd i form av personlig assistans, ledsagning och annan hjälp. På senare år har det till och med verkat vara mer regel än undantag att man avslår hela eller delar av ansökan för att sedan låta förvaltningsrätten pröva beslutet. Om du får ett avslag eller delavslag (delavslag innebär att myndigheten har accepterat vissa delar av din ansökan och avslagit andra delar) på din ansökan går det att överklaga beslutet om bistånd. Detta gäller beslut från både kommun och försäkringskassan. Oftast har man cirka tre veckor på sig att överklaga. Men det skall framgå tydligt på beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Du skickar din överklagan till den som fattat beslutet. 

När kommunen eller försäkringskassan mottagit din överklagan gör man en ny bedömning utifrån de eventuella nya fakta som framkommit i din överklagan. Man gör också en bedömning av huruvida ansökan kommit in i tid.  Om överklagan inkommit i tid och kommunen eller Försäkringskassan gjort bedömningen att inget nytt framkommit som påverkar deras tidigare beslut skickar man in överklagan tillsammans med sitt egna yttrande i ärendet till Förvaltningsrätten. 

Om man vill överklaga så är det viktigaste att man får iväg en överklagan till kommunen eller Försäkringskassan inom tiden för överklagandet. Det kan ibland vara väldigt svårt att få tag på eventuella jurister, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och så vidare i tid för att hinna få med alla handlingar och resurser inom tidsgränsen för överklagan. Om det på grund av semestrar, helgdagar eller av andra skäl inte går att få tag på handlingar som styrker ditt överklagande så kan man komplettera med detta senare under yttrandeprocessen.

Överklagan skall innehålla följande punkter: 

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuellt andra kontaktuppgifter till arbete och så vidare.
  • Ärendenummer, aktnummer eller liknande så kommunen och Försäkringskassan vet vilket beslut du överklagar.
  • En beskrivning av vad det är du överklagar i beslutet och varför du anser att kommunen eller Försäkringskassan har gjort en felaktig bedömning. Här kan det vara bra att kunna hänvisa till tidigare domar, ett tydligare läkarintyg, kompletterande intyg som styrker dina argument. Skulle du inte hinna få fram alla handlingar i tid så går det att komplettera med detta senare i processen.
  • Din underskrift, ort och datum.

Överklagan skickar du till den som fattat beslutet. 

Efter att förvaltningsrätten tagit del av ansökan, handlingar, beslut, överklagan och kommunens eller Försäkringskassans yttrande så får även du en chans att yttra dig. Att Försäkringskassan eller kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten innebär att dom skriver ner och förklarar för förvaltningsrätten varför dom inte ändrar sig efter att ha läst din överklagan och varför dom har beslutat som dom gjort. När förvaltningsrätten skickat detta till dig för att du skall få en chans att yttra dig så kan du lägga till ytterligare förklaringar varför du anser att beslutet är felaktigt. Det är också nu som du kan skicka in kompletterande handlingar som styrker dina påståenden och förklaringar. Av dokumenten som du får av förvaltningsrätten framgår hur lång tid du har på dig för att yttra dig, dvs när förvaltningsrätten senast vill ha dina åsikter. När du yttrat dig och skickat in detta till förvaltningsrätten så återkopplar dom till kommunen eller försäkringskassan och dom får möjlighet att yttra sig över ditt yttrande. Och så håller det på fram och tillbaka till dess att du eller kommunen eller Försäkringskassan bedömer att det inte finns mer att yttra sig över eller till dess att förvaltningsrätten säger stopp för att det inte framkommer något nytt i ärendet. 

När yttrandeprocessen är färdig bereder förvaltningsrätten ärendet och bestämmer datum för prövning i domstolen. Om du inte vill närvara på förhandlingen så går detta bra och du kan då bara vänta på förvaltningsrättens beslut. Du kan också begära att du vill närvara och prata för din sak genom så kallad muntlig framställan. Vid prövningen i förvaltningsrätten så har du rätt att ta hjälp av ett ombud (jurist eller annan person). Du har också rätt att kalla in vittnen som kan tala för din sak. Det kan t.ex. vara en fysioterapeut, läkare, personlig assistent osv. Tänk på att du har rätt att även kalla personer från både försäkringskassan om det är något som du vill fråga ut dessa om i förvaltningsrätten. 

Om du behöver hjälp med att överklaga ett biståndsbeslut så finns det mycket resurser både på nätet och ute i samhället. Om du går till länklistan här på Funktionswebben och väljer Biståndsansökan så hittar du resurser där du kan få hjälp med att  överklaga. Du kan oftast också vända dig till ett assisstansbolag och få hjälp. Många assistansbolag erbjuder hjälp från jurister eller andra sakkunniga som hjälper till med både ansökan och eventuell överklagan. Kravet brukar dock vara att man skriver på ett avtal där man förbinder sig att bli kund om man blir beviljad assistans.