Insatser enligt LSS

Det finns totalt tio stycken olika insatser inom LSS som man kan ansöka om, förutsatt att man tillhör någon av de tre personkretsarna.

  1. Rådgivning och annat personligt stöd
  2. Personlig assistans
  3. Ledsagarservice
  4. Kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  10. Daglig verksamhet.